Σχεδιασμός, Υλοποίηση και Λειτουργία Ενεργειακών Έργων / Έργων Προστασίας Περιβάλλοντος

Design, implementation and operation of environmental and energy projects

ID:
9

Πρόκειται για μάθημα που αντιμετωπίζει τα έργα στον κύκλο ζωής τους και επιδιώκει να εφοδιάσει τους φοιτητές με γνώσεις, εργαλεία και μεθόδους για την ολοκληρωμένη αντιμετώπιση όλων των οργανωτικών και λειτουργικών θεμάτων των έργων.

Κύρια πεδία ανάπτυξης – περιεχόμενα του μαθήματος

 • Βασικά στοιχεία οργάνωσης ενεργειακών έργων. Κατάτμηση δραστηριοτήτων. Χρονικός και οικονομικός προγραμματισμός
 • Διαδικασίες αδειοδότησης
 • Επιλογή τρόπου υλοποίησης των έργων
 • Σύνταξη, υποβολή και παρακολούθηση φακέλου του έργου
 • Σχεδιασμός Υλοποίησης
 • Κεφαλαιουχική Διάρθρωση Επενδύσεων
 • Προδιαγραφές και Προμήθεια υλικών και εξοπλισμού
 • Προετοιμασία υλοποίησης – διαμόρφωση εδάφους – οργάνωση εργοταξίων
 • Εγκατάσταση και Δοκιμές Παράδοσης Ενεργειακών Έργων
 • Υποστήριξη της οργάνωσης του έργου με συστήματα λογισμικού: Λογισμικό MS Project στην οργάνωση – παρακολούθηση ενεργειακών-περιβαλλοντικών έργων. Άλλα εργαλεία «project management»
 • Βασικές ανάγκες λειτουργίας ενεργειακών-περιβαλλοντικών έργων
 • Συντήρηση ενεργειακών-περιβαλλοντικών έργων
 • Αποσυναρμολόγηση ενεργειακών – περιβαλλοντικών έργων

 

Τρόπος υλοποίησης και αξιολόγηση του μαθήματος

Το μάθημα υλοποιείται πέρα των παραδόσεων και της επίλυσης παραδειγμάτων από μέλη ΕΠ/ΔΕΠ εν πολλοίς και μέσα από Μελέτες Περιπτώσεων, καθώς συμπληρωματικά περιλαμβάνονται:

 • Διαλέξεις από στελέχη με αξιόλογη εμπειρία σε έργα ενεργειακά – περιβαλλοντικά
 • Επισκέψεις σε αντίστοιχους χώρους
 • Εργαστηριακά μαθήματα για την εκπαίδευση σε εργαλεία λογισμικού project management (πχ. MS Project)
 • Εργαστηριακά μαθήματα για την ανάπτυξη οικονομικού σχεδίου επένδυσης (με χρήση λογισμικού)

Η αξιολόγηση γίνεται με βάση τις επιδόσεις στα εργαστηριακά μαθήματα (40%) και με την αξιολόγηση ενός ολοκληρωμένου επιχειρηματικού σχεδίου που υποβάλλει ο φοιτητής (με συνεισφορά 60%) στον τελικό βαθμό.

 

Αναμενόμενα αποτελέσματα του μαθήματος

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα γνωρίζουν όλο τον κύκλο ζωής ενός ενεργειακού / περιβαλλοντικού έργου, καθώς επίσης και των εργαλείων οργάνωσης, χρονικού και οικονομικού προγραμματισμού των έργων. Παράλληλα θα έχουν ενημερωθεί για θέματα υλοποίησης και λειτουργίας αντίστοιχων έργων.