Προετοιμασία / Έναρξη της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας

Dissertation (Part One)

ID:
13A

Στόχος και αντικείμενο της συγκεκριμένης Θεματικής Ενότητας του ΠΜΣ είναι η επιτυχής εκπόνηση Διπλωματικής εργασίας σε ένα από τα γνωστικά πεδία και τους ερευνητικούς / επαγγελματικού ενδιαφέροντος τομείς του ΠΜΣ. Οι φοιτητές έχοντας διδαχθεί τις βασικές αρχές της Ερευνητικής Μεθοδολογίας καλούνται να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν τη δική τους έρευνα η οποία ως αποτέλεσμα θα έχει τη Διπλωματική τους Εργασία.

Κύρια πεδία ανάπτυξης – περιεχόμενα του μαθήματος

  • Ανάλυση ερευνητικού θέματος
  • Αναζήτηση σχετικής βιβλιογραφίας και άλλων πληροφοριών και λεπτομερής καθορισμός πεδίου προς διερεύνηση
  • Ορισμός δομής και περιεχομένου της Διπλωματικής Εργασίας
  • Σχεδιασμός της εργασίας, οργάνωση και διαχείριση χρόνου
  • Υλοποίηση της ερευνητικής δραστηριότητας
  • Σύνθεση και αιτιολόγηση αποτελεσμάτων με βάση τη σχετική βιβλιογραφία

 

Τρόπος υλοποίησης και αξιολόγηση του μαθήματος

Η επεξεργασία της συγκεκριμένης Θεματικής Ενότητας ξεκινά στο Γ’ Εξάμηνο Σπουδών με την ανάληψη του θέματος από τους φοιτητές και ολοκληρώνεται στο Δ’ Εξάμηνο με την παράδοση του ολοκληρωμένου κειμένου της Διπλωματικής Εργασίας και την τελική της εξέταση. Στην αρχή του Γ εξαμήνου οι φοιτητές ενημερώνονται σχετικά με τα προσφερόμενα ερευνητικά θέματα προς εκπόνηση αλλά και ορίζουν οι ίδιοι θέμα του ενδιαφέροντός τους σε συνεργασία με τους επιβλέποντες καθηγητές. Υπάρχει ένα εξαιρετικά δομημένο πρόγραμμα υλοποίησης το οποίο περιλαμβάνει διαλέξεις και εργασίες σχετικές με τις θεματικές ενότητες των Διπλωματικών εργασιών αλλά και την ίδια τη δομή της Εργασίας. Επίσης πραγματοποιούνται κατ’ ιδίαν συναντήσεις μεταξύ των φοιτητών, των επιβλεπόντων καθηγητών καθώς και των καθηγητών που έχουν οριστεί από το ΠΜΣ ως συνολικά υπεύθυνοι για τη Διπλωματική Εργασία. Η αξιολόγηση γίνεται με την παράδοση του ολοκληρωμένου κειμένου της Εργασίας (με συνεισφορά 80% στον τελικό βαθμό) και την τελική προφορική εξέταση (με συνεισφορά 20% στον τελικό βαθμό).

 

Αναμενόμενα αποτελέσματα του μαθήματος

Με την ολοκλήρωση της εν λόγω Θεματικής Ενότητας οι φοιτητές θα πρέπει να έχουν περατώσει τη συγγραφή της Διπλωματικής τους Εργασίας με βάση τις προδιαγραφές του ΠΜΣ. Επιπρόσθετα οι φοιτητές θα πρέπει:

  • Να έχουν μάθει να εστιάζουν την προσοχή τους σε ένα αντικείμενο και να εμβαθύνουν στην επιστημονική ανάλυση και σύνθεση
  • Να συγγράφουν μια Εργασία, συνθετική και αξιολογική στη βάση της
  • Να έχουν επιδείξει ανεξάρτητες ερευνητικές ικανότητες σε ένα επιλεγμένο θέμα της ακαδημαϊκής έρευνας

Να έχουν αποκτήσει ικανότητες επικοινωνίας των ερευνητικών αποτελεσμάτων τους στο ευρύ κοινό