Εφαρμογές και Παραδείγματα Έργων R&D - Επισκέψεις σε Παραγωγικές Μονάδες

Dissertation

ID:
8

Στόχος και αντικείμενο του καινοτομικού αυτού εργαστηριακού μαθήματος είναι η άμεση επαφή των φοιτητών με την επιχειρηματική δραστηριότητα στα πεδία της Ενέργειας και του Περιβάλλοντος. Οι φοιτητές εκπονούν μικρές Μελέτες Περιπτώσεων από πραγματικά προβλήματα των επιχειρηματικών μονάδων ή/και έργων που επισκέπτονται.

Κύρια πεδία ανάπτυξης – περιεχόμενα του μαθήματος

  • Πραγματική επαφή και επικοινωνία με παραγωγικές μονάδες μέσω επισκέψεων
  • Συλλογή και επεξεργασία βασικών στοιχείων και πληροφοριών για τον κλάδο και την ίδια την εταιρεία
  • Εκπόνηση Μελέτης Περίπτωσης σχετικά με τεχνικά / οικονομικά / νομικά / επιχειρηματικά θέματα της εταιρείας ή του οργανισμού
  • Παρουσίαση των Μελετών Περιπτώσεων

 

Τρόπος υλοποίησης και αξιολόγηση του μαθήματος

Από το ΠΜΣ οργανώνεται η επίσκεψη των φοιτητών σε επιλεγμένες επιχειρηματικές μονάδες ή εγκαταστάσεις των πεδίων της Ενέργειας και του Περιβάλλοντος. Ακολούθως ομάδες φοιτητών επεξεργάζονται τα στοιχεία του κλάδου και της εταιρείας ή του οργανισμού όπου θα υλοποιηθεί η επίσκεψη. Κατόπιν της εστιασμένης επιτόπου επίσκεψης οι φοιτητές συντάσσουν ατομικά ή σε ομάδες τη σχετική Μελέτη Περίπτωσης, την οποία παρουσιάζουν στην εταιρεία και σε σχετικό ακροατήριο.

 

Αναμενόμενα αποτελέσματα του μαθήματος

Με την ολοκλήρωση του εν λόγω μαθήματος οι φοιτητές:

  • Θα έχουν αποκτήσει βιωματική γνώση του πραγματικού χώρου των επιχειρήσεων και οργανισμών που ασχολούνται με θέματα ενεργειακά και περιβαλλοντικά
  • Θα έχουν μελετήσει συγκεκριμένα και πραγματικά προβλήματα των εν λόγω μονάδων
  • Θα δημιουργήσουν σε αλληλεπίδραση και με τα στελέχη των μονάδων πολύ πιο σαφή και πραγματική εικόνα του εν λόγω  επαγγελματικού χώρου και της  αγοράς καθώς και των δυνατοτήτων που τυχόν παρέχονται στον κλάδο