Οικονομικά της Ενέργειας και του Περιβάλλοντος

Energy and Environmental Economics

ID:
3

Στόχος του μαθήματος είναι να εξοικειώσει τους φοιτητές αφενός μεν με γενικά θέματα λειτουργίας της οικονομίας αφετέρου δε να αναδείξει τις παραμέτρους του ευρύτερου οικονομικού περιβάλλοντος που επηρεάζουν την ανάπτυξη και λειτουργία των ενεργειακών και περιβαλλοντικών έργων. Το μάθημα είναι αυτόνομο αλλά αποτελεί και βασικό γνωστικό υπόβαθρο για το μάθημα Οικονομοτεχνική Αξιολόγηση Ενεργειακών και Περιβαλλοντικών Επενδύσεων.

Κύρια πεδία ανάπτυξης – περιεχόμενα του μαθήματος

 • Εισαγωγή στα Βασικά Οικονομικά Μεγέθη
 • Προσφορά και Ζήτηση
 • Κόστος Παραγωγής-Κόστος Ευκαιρίας
 • Διάφορα Οικονομικά Μοντέλα-Πραγματική Αγορά
 • Ενεργειακές Αγορές
 • Προσφορά και ζήτηση ενέργειας
 • Δημόσιες και ιδιωτικές ενεργειακές αγορές
 • Τιμολόγηση της ενέργειας
 • Οικονομικά κίνητρα ανάπτυξης αγοράς ενέργειας
 • Οικονομικά κίνητρα περιβαλλοντικής προστασίας
 • Μέθοδοι προσδιορισμού εξωτερικού κόστους
 • Η Αξία της Γης σε Ενεργειακές-Περιβαλλοντικές Επενδύσεις
 • Μέθοδοι οικονομικής αποτίμησης (Environmental valuation methods) περιβαλλοντικών αγαθών
 • Μελέτες περιπτώσεων

 

Τρόπος υλοποίησης και αξιολόγηση του μαθήματος

Περιλαμβάνονται παραδόσεις και επίλυση παραδειγμάτων από μέλη ΕΠ/ΔΕΠ καθώς και η εκπόνηση μίας εργασίας, στην οποία περιλαμβάνονται αφενός ο προσδιορισμός καθαρά οικονομικών μεγεθών αφετέρου ο προσδιορισμός του εξωτερικού κόστους και της διάθεσης του κοινωνικού συνόλου να πληρώσει ώστε να αποφύγει (WTP) το επαγόμενο εξωτερικό κόστος. Η αξιολόγηση γίνεται με τελικές εξετάσεις και εργασία (με συνεισφορά 30%) στον τελικό βαθμό.

 

Αναμενόμενα αποτελέσματα του μαθήματος

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές του θα έχουν αποκτήσει τη γνώση των βασικών οικονομικών μεγεθών μιας επένδυσης αλλά και την εμπειρία της οικονομικής αποτίμησης των ενεργειακών θεμάτων και επιλογών, καθώς επίσης και της οικονομικής αποτίμησης του περιβάλλοντος. Επίσης θα αποκτήσουν τη δυνατότητα εμβάθυνσης στα δύσκολα θέματα του εντοπισμού και προσδιορισμού του περιβαλλοντικού κόστους.