Περιβαλλοντικές Τεχνολογίες και Βιώσιμη Ανάπτυξη

Environmental Technologies and Sustainable Development

ID:
2

Το μάθημα παρέχεται στο πρώτο εξάμηνο σπουδών και έχει στόχο την απόκτηση γνώσεων σχετικά αφενός μεν με τους φυσικούς πόρους – νερό, αέρας, έδαφος, γη, ενέργεια – την έννοια και την εφαρμογή της περιβαλλοντικής διαχείρισης και της βιώσιμης ανάπτυξης, αφετέρου δε με τις βασικές τεχνολογίες αντιρρύπανσης και προστασίας του περιβάλλοντος.

Κύρια πεδία ανάπτυξης – περιεχόμενα του μαθήματος

 • Φυσικοί πόροι – αποδέκτες στο περιβάλλον – νερό – αέρας – έδαφος – γη
 • Βασικές αρχές περιβαλλοντικής μηχανικής
 • Ρύπανση του ατμοσφαιρικού αέρα – τεχνολογίες αντιμετώπισης
 • Ρύπανση των υδάτων – τεχνολογίες αντιμετώπισης
 • Στερεά απορρίμματα
 • Μονάδες ανακύκλωσης – τεχνολογίες
 • ΧΥΤΑ – τεχνολογίες
 • Ηχορύπανση – τεχνολογίες αντιμετώπισης
 • Μονάδες επεξεργασίας υγρών αποβλήτων – τεχνολογίες
 • Η έννοια της περιβαλλοντικής διαχείρισης
 • Η έννοια της βιώσιμης ανάπτυξης και οι πρακτικές της εφαρμογές
 • Τα Συστήματα ISO14000

 

Τρόπος υλοποίησης και αξιολόγηση του μαθήματος

Περιλαμβάνονται παραδόσεις και επίλυση παραδειγμάτων από μέλη ΕΠ/ΔΕΠ καθώς και η εκπόνηση μίας εργασίας. Η αξιολόγηση γίνεται με τελικές εξετάσεις και εργασία (με συνεισφορά 30%) στον τελικό βαθμό.

Αναμενόμενα αποτελέσματα του μαθήματος

Επαναλαμβάνεται ότι η ανάπτυξη του μαθήματος γίνεται υπό το πρίσμα του βασικού κορμού του ΠΜΣ, που είναι οι επενδύσεις. Συνεπώς το παρόν μάθημα δε στοχεύει και δεν μπορεί να εξαντλήσει το αντικείμενο της περιβαλλοντικής μηχανικής, παρά μόνον να δώσει την απαραίτητη ενημέρωση και πληροφορία σχετικά με τις περιβαλλοντικές τεχνολογίες, ώστε ακολούθως να μπορούν οι φοιτητές να διακρίνουν / αναγνωρίζουν και κατανοούν τις επενδύσεις στα θέματα αυτά. Φυσικά παρέχεται η απαραίτητη βιβλιογραφία ώστε όσοι φοιτητές το επιθυμούν να εμβαθύνουν σε ένα ή περισσότερα αντικείμενα του ενδιαφέροντός τους.

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα αναγνωρίζουν τις βασικές αιτίες πρόκλησης της ρύπανσης, καθώς επίσης και τη σημασία της αξιοποίησης των αρχών της βιώσιμης ανάπτυξης για την προστασία του περιβάλλοντος. Επίσης θα έχουν μία πρώτη αλλά ολοκληρωμένη εικόνα των βασικών τεχνολογιών αντιρύπανσης για την αντιμετώπιση των συγκεκριμένων περιβαλλοντικών προβλημάτων.