Περιβαλλοντική & Ενεργειακή Νομοθεσία και Πολιτική – Κοινωνική Αποδοχή Ενεργειακών και Περιβαλλοντικών Έργων

EU and National Legislation and Policy for Energy & the Environment – Social impacts of Energy Projects

ID:
4

Στόχος του μαθήματος είναι να ενημερώσει τους φοιτητές σχετικά με την ενεργειακή και περιβαλλοντική νομοθεσία και πολιτική της Ελλάδας και της ΕΕ. Παράλληλα εξετάζεται η κοινωνική αποδοχή των εν λόγω έργων, διερευνώνται τυχόν προβλήματα που μπορεί να προκύψουν στις διαδικασίες αδειοδότησης και παρουσιάζονται τεχνικές για την αντιμετώπισή τους.

Κύρια πεδία ανάπτυξης – περιεχόμενα του μαθήματος

 • Η Εθνική νομοθεσία για τα ενεργειακά θέματα
 • Η Ευρωπαϊκή νομοθεσία για τα ενεργειακά θέματα
 • Η Εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία
 • Η Ευρωπαϊκή Περιβαλλοντική νομοθεσία
 • Νομοθεσία και διαδικασίες αδειοδότησης ενεργειακών έργων
 • Νομοθεσία και διαδικασίες περιβαλλοντικής αδειοδότησης
 • Εργαλεία ενεργειακής και περιβαλλοντικής πολιτικής
 • Φορείς και οργανισμοί ρύθμισης και ελέγχου ενεργειακών και περιβαλλοντικών θεμάτων στην Ελλάδα και την Ευρώπη
 • Ενεργειακή και περιβαλλοντική πολιτική – επιλογές και λήψη αποφάσεων
 • Κρίσιμα θέματα εφαρμογής ενεργειακής πολιτικής (αντιμετώπιση προβλημάτων, ΣτΕ κ.λπ.)
 • Περιφερειακή – τοπική ανάπτυξη με ενεργειακές επενδύσεις – θέσεις απασχόλησης – δορυφορικές δραστηριότητες
 • Κοινωνική Αποδοχή Ενεργειακών και Περιβαλλοντικών Έργων
 • Ανάλυση Περιπτώσεων Κοινωνικής Στάσης σε σχέση με Ενεργειακά και Περιβαλλοντικά Έργα

 

Τρόπος υλοποίησης και αξιολόγηση του μαθήματος

Περιλαμβάνονται παραδόσεις και επίλυση παραδειγμάτων από μέλη ΕΠ/ΔΕΠ καθώς και από εξειδικευμένους νομικούς, μηχανικούς κ.α.). Απαραίτητη είναι και η εκπόνηση μελέτης περίπτωσης. Επίσης περιλαμβάνεται η ανάλυση διαθέσιμων μελετών που εξετάζουν και αντιμετωπίζουν θέματα κοινωνικής αποδοχής και νομικής επίλυσης ιδιαίτερων περιπτώσεων. Τέλος, επιδιώκονται διαλέξεις και παρουσιάσεις από στελέχη φορέων που διαμορφώνουν την πολιτική στους τομείς της ενέργειας και του περιβάλλοντος. Η αξιολόγηση γίνεται με τελικές εξετάσεις και εργασία (με συνεισφορά 40%) στον τελικό βαθμό.

 

Αναμενόμενα αποτελέσματα του μαθήματος

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα έχουν αποκτήσει:

 • Καλή γνώση της σχετικής νομοθεσίας
 • Καταγραφή των κυριότερων πολιτικών σε θέματα ενέργειας και περιβάλλοντος
 • Καλή γνώση για τη συμπεριφορά του κοινωνικού συνόλου σχετικά με έργα στους τομείς της ενέργειας και του περιβάλλοντος
 • Δυνατότητα περιορισμού ή και αποφυγής προβλημάτων, εμπλοκών, καθυστερήσεων κατά την υλοποίηση αντίστοιχων έργων