Επαγγελματικές Προοπτικές στην Ενέργεια και το Περιβάλλον

Η Ενέργεια και το Περιβάλλον από όλες τις σύγχρονες αναλύσεις φαίνεται ότι είναι οι τομείς που θα συντελέσουν πολύ καθοριστικά στην ανάπτυξη για τα επόμενα χρόνια καθώς οι εξελίξεις που συμβαίνουν στα εν λόγω πεδία είναι ταχύτατες και ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες.

Τόσο στα πεδία των Ανανεώσιμων και των Συμβατικών Πηγών Ενέργειας, όσο και της Περιβαλλοντικής Προστασίας σχεδιάζονται και υλοποιούνται νέα έργα και επενδύσεις, εφαρμόζονται διαρκώς νέες τεχνολογίες και αναθεωρείται η εθνική και ευρωπαϊκή πολιτική και νομοθεσία.

Η ανάγκη για ανταπόκριση στις προκλήσεις αυτές δημιουργεί σημαντικές δυνατότητες επαγγελματικής προοπτικής για τα επόμενα χρόνια στους τομείς της Ενέργειας και του Περιβάλλοντος και γενικά της πράσινης ανάπτυξης.

Σύμφωνα με προβλέψεις σχετικά με τους τομείς που προβάλλονται ως οι πιο υποσχόμενοι για προσφορά νέων θέσεων εργασίας λόγω τόσο των προς υλοποίηση επενδύσεων όσο και των τάσεων της εθνικής και ευρωπαϊκής ενεργειακής και περιβαλλοντικής πολιτικής είναι οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), οι νέες τάσεις στην εξεύρεση και αξιοποίηση των Συμβατικών Ενεργειακών Πηγών, οι σύγχρονες μέθοδοι και εργαλεία για την προστασία του περιβάλλοντος και την ανακύκλωση.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, ο τομέας της Ενέργειας υφίσταται ένα ριζικό ανασχηματισμό τόσο όσον αφορά στους σχετικούς ρυθμούς ανάπτυξης και κατανάλωσης αλλά όσο και στην παραγωγή και διαχείριση των φυσικών πόρων. Η διευρυμένη συμμετοχή των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στο ενεργειακό μίγμα, αποτελεί παγκόσμιο αλλά και ευρωπαϊκό στόχο καθώς και την παρακαταθήκη εξασφάλισης των μελλοντικών γενεών με τους απαιτούμενους ενεργειακούς πόρους. Ο στόχος αυτός προϋποθέτει γρήγορους ρυθμούς ανάπτυξης και διείσδυσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας αλλά και μια σειρά σημαντικών επενδύσεων. Η ύπαρξη εξειδικευμένων επαγγελματιών μπορεί να διασφαλίσει την επιτυχία του εγχειρήματος. Ενδεικτικά για το έτος 2104, εκτιμάται ότι στον τομέα των ΑΠΕ εργάστηκαν 7.700.000 άνθρωποι περίπου είτε άμεσα είτε έμμεσα.

Παράλληλα στο πεδίο του Περιβάλλοντος, η παγκόσμια πληθυσμιακή αύξηση με το σύγχρονο πλαίσιο αειφόρου ανάπτυξης έχουν με τη σειρά τους εισάγει αναπόφευκτες πιέσεις για ανασχεδιασμό και στρατηγική μελέτη των υπαρχόντων συστημάτων διαχείρισης αποβλήτων με στόχο τη μείωση των παραγόμενων αερίων του θερμοκηπίου και αποβλήτων καθώς και σε ένα δεύτερο επίπεδο την ενίσχυση μιας επιχειρηματικής δραστηριότητας η οποία δημιουργεί ένα διαρκώς αυξανόμενο αριθμό επαγγελμάτων και επαγγελματιών στον τομέα των αποβλήτων.

Συνεπώς ως τα πλέον περιζήτητα επαγγέλματα φαίνονται να εξελίσσονται αυτά που εμπλέκονται με τη διαχείριση των αποβλήτων και την εταιρική περιβαλλοντική πολιτική. Η ανακύκλωση μπαίνει ολοένα και περισσότερο στην καθημερινότητά μας και οι κανονισμοί για τη διαχείριση αποβλήτων γίνονται όλο και πιο αυστηροί. Είναι λοιπόν απαραίτητος ο σχεδιασμός και η υλοποίηση νέων, πιο περιβαλλοντικά συμβατών πρακτικών για την αντιμετώπιση των αποβλήτων και είναι προφανές ότι τόσο οι ιδιωτικές όσο και οι δημόσιες / ευρωπαϊκές επενδύσεις θα ενδυναμώσουν ακόμα περισσότερο τα επόμενα χρόνια τον τομέα αυτό. Παράλληλα σε επίπεδο επιχειρήσεων πλέον, η βιωσιμότητα και η κοινωνική αποδοχή μίας εταιρείας συνδέεται άμεσα με την οικολογική πολιτική που ακολουθεί, προσπαθώντας να αποδείξει ότι λειτουργεί με βάση τους διεθνείς κανονισμούς. Ο κλάδος αυτός επίσης θα εμφανίζει ολοένα και μεγαλύτερη ζήτηση για εξειδικευμένα στελέχη.

Το ΠΜΣ «Ενεργειακές και Περιβαλλοντικές Επενδύσεις» είναι σχεδιασμένο με τον πλέον καινοτομικό τρόπο ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της ολοκληρωμένης αντιμετώπισης των τεχνικών/τεχνολογικών, οικονομικών, νομικών και επιχειρηματικών γενικότερα θεμάτων που αντιμετωπίζονται στα δυναμικά και ολοένα εξελισσόμενα πεδία της Ενέργειας και του Περιβάλλοντος.  Προετοιμάζει τους αποφοίτους του τόσο σε θεωρητικό όσο και σε επίπεδο εφαρμογής και να ανταποκριθούν σε αυτές τις σύγχρονες ανάγκες αλλά και, περαιτέρω αυτών, να δημιουργήσουν οι ίδιο τις επαγγελματικές τους ευκαιρίες και προοπτικές μέσα από την ανάδειξη κατά τη διάρκεια του Μεταπτυχιακού των σημαντικών αυτών πεδίων και δυνατοτήτων.

  • Αν είστε απόφοιτος ΑΕΙ πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης της Ελλάδας και αντιστοίχων Ιδρυμάτων του εξωτερικού και ενδιαφέρεστε να αποκτήσετε επιστημονική/επαγγελματική εξειδίκευση σε θέματα ενεργειακών και περιβαλλοντικών επενδύσεων και τεχνογνωσία στις αντίστοιχες επιχειρηματικές δραστηριότητες,
  • Αν είστε ήδη εργαζόμενος – στέλεχος της αγοράς και θέλετε να εμβαθύνετε τις γνώσεις σας και τις επαγγελματικές σας προοπτικές,
  • Αν είστε απόφοιτος ΑΕΙ που επιθυμείτε να προσανατολιστείτε επαγγελματικά στα πεδία αυτά,
  • Αν σας ενδιαφέρει και σας προσελκύει μία δυναμική επαγγελματική προοπτική σε πεδία διαρκώς εξελισσόμενα και χωρίς γεωγραφικά σύνορα,

Πιστεύουμε ότι το ΠΜΣ ‘Ενεργειακές και Περιβαλλοντικές Επενδύσεις’ είναι η βέλτιστη επιλογή που θα σας δημιουργήσει δυνατότητες εξέλιξης και προοπτικής.