Καινοτομικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Τα δυναμικά πεδία της Ενέργειας και του Περιβάλλοντος έχουν πολυσύνθετη δομή. Το ΠΜΣ ‘Ενεργειακές και Περιβαλλοντικές Επενδύσεις’ θέλοντας να διαμορφώσει εξαιρετικούς επαγγελματίες που να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες και τις μελλοντικές ανάγκες των πεδίων αυτών και να συνθέτουν ένα ευρύτατο σύνολο από χαρακτηριστικά και προσόντα, έχει εξ ορισμού μία ιδιαίτερα καινοτομική προσέγγιση, μέσα από:

  • Την ολοκληρωμένη προσέγγιση και αντιμετώπιση τεχνικών, οικονομικών, νομικών και επιχειρηματικών θεμάτων της Ενέργειας και του Περιβάλλοντος.
  • Την ενίσχυση της διεπιστημονικότητας μέσω αφενός μεν της σύνθεσης των φοιτητών του τμήματος, αφετέρου δε την εκπόνηση διαθεματικών εργασιών.
  • Τη διοργάνωση εξειδικευμένων-θεματικών σεμιναρίων και εργαστηρίων επιχειρηματικότητας παράλληλα με την παρακολούθηση του μεταπτυχιακού.
  • Τη συνεχή αλληλεπίδραση-συνεργασία με την αγορά και τις επιχειρήσεις του κλάδου της Ενέργειας και του Περιβάλλοντος με μελέτες περιπτώσεων και επαφή με στελέχη και διακεκριμένους επαγγελματίες.