ΚΤΕ Πειραιά και Νήσων – Φοιτητικό Βραβείο Αθανάσιος Γ. Παλιατσός για το Περιβάλλον και την Προστασία Περιβάλλοντος

kte_logo_txt

ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ. ΠΑΛΙΑΤΣΟΣ

για το Περιβάλλον και την Προστασία του Περιβάλλοντος

Κατόπιν οµόφωνης απόφασης του Επιστηµονικού Γνωµοδοτικού Συµβουλίου του ΚΤΕ Πειραιά & Νήσων κατά τη Συνεδρίαση της 06-10-2016 εγκρίθηκε η Πρόταση του ∆/ντη του ΚΤΕ βάσει της οποίας θεσπίζεται ετήσιο βραβείο «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ. ΠΑΛΙΑΤΣΟΣ» για την καλύτερη Πτυχιακή εργασία των προπτυχιακών φοιτητών του ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ µε θέµα, που  θα αφορά στο «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ-ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ», στη µνήµη του εκλιπόντος τέως ∆ιευθυντή του ΚΤΕ καθηγητή Αθανασίου Γ. Παλιατσού, του οποίου το έργο στην επιστηµονική περιοχή της Προστασίας του Περιβάλλοντος είναι διεθνώς αναγνωρισµένο.

Κατά την προκήρυξη του 2016 γίνονται δεκτές οι σχετικές Πτυχιακές Εργασίες προπτυχιακών φοιτητών του ΑΕΙ Πειραιά, οι οποίες έχουν αξιολογηθεί και έχει κατατεθεί στη Γραµµατεία του Τµήµατος η βαθµολογία τους έως 30-09-2016. Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό απαιτείται η κατάθεση αίτησης του φοιτητή (ηλεκτρονικά ή έντυπα) στη Γραµµατεία του ΚΤΕ Πειραιά & Νήσων καθώς και ένα ηλεκτρονικό αντίγραφο της Πτυχιακής Εργασίας υπό µορφή αρχείου PDF. Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να απευθυνθείτε στο τηλέφωνο 210-5381468.

Καταληκτική ηµεροµηνία υποψηφιοτήτων η ∆ευτέρα 14-11-2016 και ώρα 14:00.

Η επιτροπή αξιολόγησης των Πτυχιακών εργασιών θα οριστεί από µέλη του ΕΓΣ του ΚΤΕ, ενώ το ΚΤΕ Πειραιά & Νήσων αναλαµβάνει -ως ελάχιστο φόρο τιµής- την υποχρέωση να καλέσει µέλος της οικογένειας του εκλιπόντος κατά την απονοµή των σχετικών βραβείων.

Στόχος του ΚΤΕ Πειραιά & Νήσων, στα πλαίσια του ερευνητικού και τεχνολογικού του έργου, είναι αφενός η βράβευση και προώθηση των τριών καλύτερων Πτυχιακών Εργασιών αφετέρου η οικονοµική υποστήριξη της καλύτερης Πτυχιακής Εργασίας ώστε να  παρουσιασθεί σε ένα καθιερωµένο επιστηµονικό συνέδριο ή να δηµοσιευθεί σε ένα διεθνή επιστηµονικό περιοδικό.

Με εκτίµηση

Ο ∆/ντης του ΚΤΕ Πειραιά & Νήσων

∆ρ Ι.Κ. Καλδέλλης Καθηγητής ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ