ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ” ΑΠΟ ΔΥΟ (2) ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΜΣ “ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ” ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ” ΑΠΟ ΔΥΟ (2) ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΜΣ “ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ” ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2012/27, η επιχείρηση “Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε.” χρηματοδοτεί δράσεις για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση μαθητών δημοτικής εκπαίδευσης, σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας, με τη βοήθεια του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Στόχος της συνεργασίας είναι η υλοποίηση δράσεων που θα καλύψουν τάξεις δημοτικών σχολείων της περιοχής ευθύνης του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας (ΑΣΔΑ).

Για το λόγο αυτό, κρίνεται απαραίτητη η σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου με δύο (2) Μεταπτυχιακούς φοιτητές του ΠΜΣ “Ενεργειακές και Περιβαλλοντικές Επενδύσεις” του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, λόγω της εξειδικευμένης και άρτιας εκπαίδευσης τους σε θέματα ενέργειας και περιβάλλοντος.

Το αντικείμενο απασχόλησης των δύο συνεργατών θα είναι:
● η πραγματοποίηση εισηγήσεων διάρκειας μιας διδακτικής ώρας ανά τάξη, σε μαθητές δημοτικών σχολείων της περιοχής ευθύνης του ΑΣΔΑ,
● η διανομή του εκπαιδευτικού υλικού του προγράμματος,
● η προετοιμασία ερωτηματολογίων που θα διανεμηθούν στους μαθητές, καθώς και
● η συγκέντρωση και αξιολόγηση των απαντήσεων των μαθητών.

Η διάρκεια των συμβάσεων ανάθεσης έργου ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής τους, και έως την 15η Οκτωβρίου 2019. Η συνολική αμοιβή για την εν λόγω απασχόληση ορίζεται στα 1.500,00€ για κάθε συνεργάτη. Στο παραπάνω ποσό, περιλαμβάνονται όλοι οι φόροι και οι νόμιμες κρατήσεις που δύνανται να προκύψουν στο πλαίσιο της απασχόλησης.

Δίνεται η δυνατότητα ανανέωσης της σύμβασης ανάθεσης έργου κατόπιν εισήγησης του Επιστημονικού Υπευθύνου του έργου και απόφασης της Επιτροπής Ερευνών.

Τα απαραίτητα προσόντα των υποψηφίων, περιλαμβάνουν:
● Προπτυχιακό τίτλο σπουδών
● Βεβαίωση φοίτησης στο ΠΜΣ “Ενεργειακές και Περιβαλλοντικές Επενδύσεις”

Οι ενδιαφερόμενοι, θα πρέπει να προσκομίσουν τα απαραίτητα έγγραφα και δικαιολογητικά, στην Γραμματεία του ΠΜΣ, έως την Παρασκευή 31 Μαΐου 2019.