Το ακαδημαϊκό πρόγραμμα του μεταπτυχιακού περιλαμβάνει την (υποχρεωτική) παρακολούθηση μεταπτυχιακών μαθημάτων και εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

 

Τα μαθήματα του ΠΜΣ εκτείνονται σε τρεις άξονες:

  • Τεχνολογία
  • Τεχνικοοικονομική ανάλυση και αξιολόγηση και
  • Επιχειρηματικές πρωτοβουλίες

Ο συνολικός αριθμός των μαθημάτων του προγράμματος που πρέπει να παρακολουθήσουν οι μεταπτυχιακοί φοιτητές ανέρχεται σε δώδεκα (12).

 

Τα μαθήματα του ΠΜΣ μπορεί να είναι Υποχρεωτικά «Υ» (δηλαδή πρέπει να τα παρακολουθήσουν όλοι οι φοιτητές) ή Επιλογής Υποχρεωτικά «ΕΥ» (δηλαδή οι φοιτητές θα πρέπει να επιλέξουν ένα μάθημα μεταξύ δύο ή περισσοτέρων προσφερομένων μαθημάτων).


Μαθήματα ανά εξάμηνο           Μαθήματα ανά θεματική ενότητα